Cicles formatius de grau superior


 

         

 

 

PROVA RESTRINGIDA D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


CURS DE PREPARACIÓ                      DURADA

DESTINATARIS                                  REQUISITS 

MODALITATS 


Amb l’aprovació i publicació de la RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015, enguany s’ha creat una nova modalitat de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. Es tracta d’una convocatòria restringida que es durà a terme al mes de setembre i està destinada exclusivament a aquells alumnes que hagin finalitzat un Cicles Formatiu de Grau Mitjà aquest curs 2014-2015.

La prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior consta de dues parts. La part comuna, que comprèn les assignatures de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques; i la part específica, formada per les assignatures de la família professional que es vol acreditar. En aquest cas però, la convocatòria restringida de setembre consta únicament de la part comuna, de manera que la inscripció a la prova porta implícita la sol·licitud de l’exempció de la part específica, ja que l’alumne/a ha de disposar d’un CFGM de la mateixa família del qual es vol optar. 

 

CURS DE PREPARACIÓ 

Dins l’oferta formativa del Centre d’Estudis Vilafranca Excellens oferim un curs de preparació que consta de les assignatures següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.

DESTINATARIS 

El curs de preparació a la convocatòria restringida de setembre de la prova d’accés a CFGS, va dirigit a tots aquells alumnes que hagin finalitzat un CFGM al juny del 2015 i vulguin accedir a un CFGS de la mateixa família professional al curs 2015-2016.

 

MODALITATS 

  • Modalitat presencial

Es duran a terme quatre hores lectives diàries (una per cada matèria) de dilluns a divendres per tal de treballar tots els continguts susceptibles d’avaluació en la prova.

L’avaluació dels continguts es realitza a través d’una avaluació contínua, a partir d’una sèrie de controls i simulacres de la prova que faciliten a l’alumnat conèixer els seus progressos en el procés d’aprenentatge.

  • Modalitat virtual 

Amb l’objectiu d’adaptar el procés d’ensenyament – aprenentatge a les necessitats de l’alumnat, oferim la possibilitat de realitzar el curs de preparació online, de manera que l’alumne/a podrà realitzar les activitats a través del nostre Campus Virtual en l’horari que vulgui sense necessitat de desplaçar-se al centre.

DURADA

La prova es realitzarà el dia 2 de setembre de 2015, de manera que el curs intensiu de preparació té una durada de 2 mesos, pel que s’iniciarà al mes de juliol i finalitzarà a l’agost.

 

REQUISITS 

  • Disposar del títol de tècnic d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica a què es vol accedir. 
  • Cal no haver-se inscrit a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior convocades a Catalunya o a altres comunitats autònomes l’any 2015.
  • Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’un CFGM i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Podeu obtenir més informació de la prova clicant aquí

 

PROVA D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INTRODUCCIÓ                                                         LA PROVA

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS                            QUALIFICACIÓ DE LA PROVA

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA                  SUMA FINS A 2 PUNTS MÉS A LA PROVA

QUADRE D'AFINITATS I ITINERARIS
 


INTRODUCCIÓ
 

Els cicles formatius són els ensenyaments que et preparen per a una determinada professió. Aquests poden ser de grau mitjà o de grau superior, i s’agrupen en famílies professionals  i tenen una durada entre 1.300 i 2000 hores. Una  part d’aquestes hores  està destinada  a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball.  Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de Tècnic/a Superior.

 

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1.    Amb Titulació:    Cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
2.    Sense Titulació: Prova d’Accés

 

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior caldrà trobar-se en una de les
situacions següents:

•    Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any de les proves.

•    Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any de les proves i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o ensenyaments d’esports de grau mitjà, del mateix grup d’itineraris, segons Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5072 – 18.2.2008 .

El document justificatiu és el títol, resguard de sol·licitud del títol.


QUADRE D'AFINITATS / ITINERARIS :

 

LA PROVA

Part comuna
Comprendrà continguts de les matèries següents:

1.- Llengua Catalana
2.- Llengua Castellana
3.- Idioma Estranger (anglès)
4.- Matemàtiques

Part específica
Comprendrà continguts de les matèries que corresponen a cada Cicle Formatiu. Sempre són dues assignatures relacionades amb el cicle formatiu que es cursarà.

Quadre Específiques:

Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció A
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so (excepte el CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacle)
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Marítimo-pesqueres (excepte el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Tèxtil, confecció i pell (excepte el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica
- Física
- Tecnologia Industrial
- Dibuix tècnic
Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció B
- Activitats Físiques i esportives
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Marítimo-pesqueres (només el CFGS Producció agrícola)
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Tèxtil, confecció i pell (només el CFGS processos d'ennobliment tèxtil)
- Biologia
- Ciències de la Terra i del Medi ambient
- Química
- Educació Física (Només la poden triar les persones aspirants que s'inscriuen per als cicles formatius de grau superior de la família professional d'activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a elles).
Famílies professionals o Cicles Formatius Matèries - Opció C
- Administració i Gestió
- Comerç i Màrqueting
- Imatge i so (només el CFGS producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles)
- Hosteleria i Turisme
- Serveis Sòcio-culturals i a la Comunitat
- Geografia
- Economia de l'empresa
- Psicologia i Sociologia
- Segona llengua estrangera: anglès o francès (ha de ser diferent de la llengua estrangera triada a la part comuna).

QUALIFICACIÓ DE LA PROVA

•    La qualificació  global de la prova està  compresa entre 0 i 10 .
•    La qualificació de la part comuna és la mitjana  aritmètica de les quatre matèries que  la conformen.
•    La qualificació de la part específica  és la mitjana de les dues matèries triades.
•    La qualificació global  de la prova és la mitjana  aritmètica de les dues parts, la comuna i l’específica.

–    Les persones  aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 3 a cada una de les parts per fer les mitjanes i, si és el cas, superar la prova.

•    A les persones  que obtinguin una qualificació igual o superior al 4 se’ls podrà sumar :

•    La qualificació  obtinguda en el curs de preparació  o formació per la preparació de les proves.

 

Segons la Resolució ENS/226/2015, de 12 de febrer que regula la formació per a les proves d’accés al cicles formatius. El nou coeficient ha aplicar és del 0,2.

 


Segons aquesta resolució el nostre curs compta un 20 % de la prova sempre i quan l’alumne/a obtingui com a mínim un 4 de mitjana a la prova final.

•    La qualificació  obtinguda  en la valoració del currículum formatiu, professional i d’experiència, si escau.

Un cop sumades aquestes qualificacions les persones que hagin obtingut una puntuació total o superior a 5 seran considerades aptes.

En cap cas la puntuació total obtinguda no podrà ser superior a 10.

El tribunal avaluador expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada APTA ( nota ) , on constarà la qualificació final obtinguda, amb dos decimals, i el nom del cicle  formatiu de grau superior a què pot accedir.

Pots obtenir més informació de la prova clicant aquí